De LTO vakgroep geitenhouderij houdt tijdens het Nationaal Geitenevent op zaterdag 10 september een symposium. Speerpunt van vakgroep is dat verantwoorde ontwikkeling van de sector en van melkgeitenbedrijven mogelijk blijft, met behoud van maatschappelijk draagvlak en een goed verdienmodel voor boeren. In het symposium zal de vakgroep geitenhouderij een aantal acties toelichten die zijn ondernomen om dit doel te bereiken.

Tussen de presentaties door is de LTO vakgroep Geitenhouderij aanwezig in de stand (achter het symposium terrein) om van gedachten te wisselen over alle onderwerpen waar de vakgroep zich mee bezig houdt of zou moeten houden. De tijdstippen van de verschillende presentaties worden later bekend gemaakt.

Presentaties

Een optimistisch manifest

Deze zomer presenteerde LTO Nederland een optimistisch toekomstmanifest vanuit de land/-tuinbouw in Nederland. Het visiestuk kent drie centrale thema’s waar alle 18 sectoren binnen de land/-tuinbouwkoepel zich in kunnen herkennen: goed eten, mooi groen en sterk ondernemen. Het manifest vormt het uitgangspunt voor proactieve voorstellen voor de komende jaren. Veel van de voorstellen zijn ook van toepassing op de geitenhouderij. Directeur Hans van den Heuvel van LTO zal daarom het manifest presenteren, een korte toelichting geven en vooral met de aanwezigen het gesprek aangaan over kansen en uitdagingen voor de toekomst.

Stikstof Spreekuur

In de stand van LTO vakgroep Geitenhouderij (achter het symposium terrein) zijn specialisten van LTO Nederland aanwezig om vragen te beantwoorden over het dossier Stikstof, de stand van zaken in de politiek en de inzet van LTO op dit vraagstuk.

Draagvlak voor ontwikkeling

Voor de sector en de individuele geitenhouder is het belangrijk dat er een perspectief voor ontwikkeling van de bedrijven is. Door de bouwstop die in veel provincies voor de geitensector geldt ontbreekt dit perspectief volledig. Aan de andere kant is het zowel voor de individuele geitenhouder maar zeker voor de sector als geheel van belang dat de ontwikkeling van het betreffende bedrijf niet leidt tot (nieuwe) duurzaamheidproblemen.

In het project “Gedragen Bedrijfsontwikkeling” is het doel is om tot een aanpak te komen, bij voorbeeld in de vorm van een certificaat, die een duurzame ontwikkeling van melkgeitenbedrijven kan waarborgen. Ir. Harry Kortstee zal een toelichting geven op dit project en hij zal met de zaal delen wat er inmiddels aan informatie is verzameld om te komen tot een gedragen aanpak.

Stikstof Spreekuur

In de stand van LTO vakgroep Geitenhouderij (achter het symposium terrein) zijn specialisten van LTO Nederland aanwezig om vragen te beantwoorden over het dossier Stikstof, de stand van zaken in de politiek en de inzet van LTO op dit vraagstuk.

Toekomstbestendige dierwaardige geitenhouderij

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) presenteerde eind 2021 haar visie op “Dierwaardige Veehouderij”. Prof. Bas Rodenburg is hoogleraar dierenwelzijn aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en een van de raadsleden van de RDA. Hij zal uitleggen hoe deze visie tot stand is gekomen en wat er in deze visie staat.

Aansluitend zal Ellen van Weeghel MSc ons informeren over wat er in de literatuur bekend is over het gedrag en de behoeften van de geit en welke eisen het dier daarmee stelt aan haar gehouden omgeving. Ellen is onderzoeker bij Wageningen Livestock Research. Het Programma van Eisen van de geit die ze met haar team opstelt is onderdeel van het project ‘Ontwerpen voor een duurzamere  geitenhouderij’. In dit project worden kennis, deelsystemen en houderijconcepten ontwikkeld voor melkgeiten. Doel is dat de emissies van schadelijke stoffen bij de bron worden aangepakt en beperkt, en tegelijkertijd dierenwelzijn en diergezondheid worden verbeterd.